En kyrkogård kan på många sätt ses som ett lokalt arkiv och en källa till kunskap om människor som levt i en bygd.
Deras livsvillkor, samhällets utveckling och olika ideal speglas i allt från begravningsskick till inskriptioner på enskilda gravvårdar 

Norra kyrkogården

Hammarö kyrka och Norra kyrkogården ligger relativt lågt på en bred och plan bergsrygg där marken norr om kyrkan sluttar ned mot Vänern. Kyrkogården omger kyrkan med sträckning främst mot söder och öster. Intill västra kyrkogårdsmuren går en genomfartsväg till Hammars udde. I nordväst ansluter församlingshemmet Hammars gård och i norr mot vattnet ligger minneslunden. Norra kyrkogården har utvidgats vid flera tillfällen. Begravningsplatsen är i dag uppdelad i 20 kvarter och omgärdas av en fältstensmur, utom ett stycke i nordost där kyrkogårds-gränsen utgörs av häck. Lindar längs med kyrkogårdsmuren, formklippta avenbokträd och klippta tujahäckar ger platsen en strikt och välordnad kyrkogårdskaraktär. 

Södra kyrkogården

Den Södra kyrkogården är belägen ca 300 meter sydöst om kyrkan, strax söder om klockargården, och anlades omkring år 1864.  Den har sedan utvidgats 1914, 1931, 1960 och 1965. Kyrkogården delades in i kvarter där gravplatser kunde köpas, och områden med kostnadsfria gravplatser, så kallade allmänna linjen eller allmänna varvet.
Kyrkogården ligger på plan mark i nordsydlig riktning, och har en rektangulär form med en utbyggd rektangulär del som tillfogats i öster. I Södra änden av denna utbyggnad anlades år 2005 kvarteret Tallen, askgravplats, och i norr anlades år 2016 en askgravlund. Södra kyrkogården omgärdas av en stenmur, utom ett stycke i nordost som gränsar mot ett grönområde. 

Västra kyrkogården

Västra kyrkogårdens gravvårdar karaktäriseras av tidstypiska stenar från 1970-2000-tal. Fyra båg formade och asfalterade gångstråk omsluter och genomkorsar området samtidigt som gångstråken bildar gränser för kist- och urngravskvarteren. Västra kyrkogården är i dag indelad i 13 kvarter som förutom numrering har namn från blom- och växtriket. Här finns fem kistgravkvarter i de södra delarna, varav ett är upplåtet som muslimsk begravningsplats samt sex cirkelrunda urngravskvarter i norr. Mellan två kistgravskvarter ligger kvarteret Björken, en senare tillkommen urngravplats.

Minneslunden

I augusti 1983 invigdes en minneslund norr om kyrkan efter ritningar av landskapsarkitekt Lennart Lundquist, Mark- och kyrkogårdskonsulter AB, Uppsala. Minneslunden är förlagd i sluttningen ner mot Hammarösjön, och miljön som erbjuder både öppenhet som avskildhet kan karaktäriseras som parkliknande. Strax nedanför kyrkan och norra kyrkogårdsmuren finns minnesplatsen med hyperitstenen omgiven av en senare tillkommen vas- och ljushållare i svartmålat järn. Minneslunden omgärdas i öster av stenmur likt den norra kyrkogårdsmuren. I väster markeras gränsen av låga huggna stenblock lagda med mellanrum i en gatstensyta.