1828 uppfördes huset som vi ser det idag.

Hammars gård 1930. Foto: Anders Olsson

Enligt H Ramström så var gården år 1547-1595 Stomhemman för prästen i Tingvalla samt kaplanerna och år 1595-1645 boställe för prebendepastorn.

År 1645-1663 fick den skotske översten Gordon, vid Nerike-Wermlands regemente, Hammars gård av Drottning Kristina som belöning för sina insatser i trettioåriga kriget. Ny manbyggnad uppfördes 1647. 

1828 uppfördes huset som vi ser det idag.

Huset är en f.d. mangårdsbyggnad och det enda kvarstående från den tidigare jordbruksegendomen. Huset är timrat med vitpanelade väggar sedan slutet av 1930-talet och har ett skiffertak.
Mellan 1912-1938 renoverades mangårdsbyggnaden och nya uthus byggdes. En villa av tegel i tre våningar uppfördes, placerat där den nuvarande minneslunden ligger. Under denna tid avstyckas ca. 20 tunnland från den norra delen av gården och såldes till Frans Julius Pollak, disponent vid KMW.

1964-1969 ägdes Hammars gård av Hammarö kommun. 1969 köptes mangårdsbyggnaden av Hammarö församling och har sedan 1973 haft funktionen som församlingshem.

Ritning över den stenkyrka som församlingen önskade bygga 1830. 

Det ansågs vara finare att ha en kyrka av sten. Träkyrkan kändes säkert också för liten och det föreslogs att man skulle riva träkyrkan och bygga en ny kyrka av sten. Ritningar togs fram och godkändes den 5 september 1840 av kung Carl Johan, se namnteckning nedan

Sten bars fram till den tilltänkta kyrkan. Men av ekonomiska skäl genomfördes aldrig bygget. Den sten som forslats fram till kyrkbygget användes istället till att bygga en kyrkogårdsmur. Kyrkogården var tidigare inhägnad av träbalkar, som kallades för bogårdsmur i äldre tid.